Regulamin
Regulamin sklepu internetowego

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Meble Nowoczesne AVE ART Agnieszka Katarzyna Ratyńska

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ave-art.pl zakładka sklep, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Meble Nowoczesne AVE ART Agnieszka Katarzyna Ratyńska ,a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ave-art.pl. zakładka sklep

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy Meble Nowoczesne AVE ART Agnieszka Katarzyna Ratyńska, działający pod adresem www.ave-art.pl zakładka sklep , prowadzony jest przez Meble Nowoczesne  AVE ART Agnieszka Katarzyna Ratyńska, przy ul.Bartyckiej 24/26 w pawilonach 23A i 24A 00-716 Warszawa
NIP:524 102 49 15, REGON: 015438319.

email:ave_art@tlen.pl, tel.502 735 377

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji IE 8 lub nowsza, Mozilla w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Meble Nowoczesne AVE ART Agnieszka Katarzyna Ratyńska zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ave-art.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ave-art.pl zakładka sklep, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Meble Nowoczesne AVE ART  Agnieszka Katarzyna Ratyńska,Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Kraje Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej;poczta polska,dpd,dhl,fedex,pocztex

- Transportu własnego

koszt dostawy jest zależy od wagi produktu

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: ul.Bartycka 24/26 paw.23A i 24A 00-716 Warszawa
Towar można odebrać w dni robocze w godzinach 10 - 18.

Można również zapłacić za towar w miejscu odbioru gotówką lub karta płatniczą 

Koszty dostawy wynoszą: koszt dostawy za produkt umieszczony jest na karcie produktowej.. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

Dwukrotne nie podjęcie przesyłki przez Klienta jest równoznaczne z poniesieniem przez niego wszystkich kosztów zwróconej dostawy.

3.Termin realizacji dostawy wynosi łączny czas realizacji zamówień tj. czas oczekiwania na realizację zamówienia oraz czas dostawy jest zawarty na karcie każdego produktu i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

Termin może ulec zmianie w zależności od stanu magazynowego oraz dostawy od producenta,o czym każdy z klientów jest informowany po dokonaniu zlecenia.

4.Utrwalanie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

V. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub  płatności elektroniczne czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

-karta płatniczą

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

- przy odbiorze

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.. 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”

 
VI. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku zakupu dokonanego na firmę z wystawioną fakturą vat,kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w przypadku sprowadzenia towaru pod konkretne zamówienie klienta.
  • Uwaga Jeżeli oryginalne kartony producenta zostaną oklejone etykietami przez spedycję lub pocztę towar nie zostanie przyjęty i będzie odesłany do Klienta. Proszę o zabezpieczenie towaru żeby nie uległ uszkodzeniu podczas dostarczania. Zwracane w tym trybie produkty zostaną przyjęte tylko i wyłącznie wtedy, gdy będą odesłane w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam element oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (bez oświadczenia nie możemy przyjąć zwrotu) oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Nasza firma w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia powyższe wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca, oryginał i kopia zostają wysłane do Klienta mailem lub listem. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej sklep niezwłocznie dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Jeżeli towar nie spełnia wymagań wymienionych powyżej Sklep odmawia odbioru przesyłki lub/i towar zostaje odesłany do Klienta na koszt odbiorcy, wraz z dokumentacją wad i uszkodzeń. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Meble Nowoczesne AVE ART Agnieszka Katarzyna Ratyńskajako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: MEBLE NOWOCZESNE AVE ART Agnieszka Katarzyna Ratyńskaul.Bartycka 24/26 pawilony 23A i 24A 00-716 Warszawa

lub mejlowo na adres:ave_art@O2.pl

firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 

Meble Nowoczesne AVE ART Agnieszka Katarzyna Ratyńska nie jest producentem Towarów i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. 
Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Meble Nowoczesne AVE ART Agnieszka Katarzyna Ratyńskapodejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może zawiadomić Meble Nowoczesne AVE ART Agnieszka Katarzyna Ratyńskao wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul.Bartycka 24/26 pawilony23A i 24A 00-716 Warszawa
lub za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie.  

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Meble Nowoczesne AVE ART  Agnieszka Katarzyna Ratyńskazobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 

IX. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

X.Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Meble Nowoczesne AVE ART a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Meble Nowoczesne AVE ART a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Meble Nowoczesne AVE ART Agnieszka Katarzyna Ratyńska

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl